PRIVACY VERKLARING

Aspinwall & Company Ltd, met haar european branch office gevestigd op Eemweg 1, 5215 HM te 's-Hertogenbosch, Nederland,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Telefoonnummer: +31 639 694 934  /  email: info@aspinwall.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Aspinwall verwerkt uw persoonsgegevens doordat u door uw functie binnen uw bedrijf gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u of uw bedrijf deze zelf direct aan Aspinwall of via diverse media verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Uw voor-en achternaam  /  uw functie binnen het bedrijf waar u werkzaam bent  /  uw telefoonnummer (vast e/o mobiel)  /  uw emailadres  /  overige persoonsgegevens die u actief verstrekt en relevant kunnen zijn voor het zakelijke contact tussen u en Aspinwall  /  bedrijfsgegevens waaraan uw persoonsgegevens gekoppeld kunnen zijn ten behoeve van uitvoering van onze dienstverlening.

Aspinwall verzamelt en verwerkt geen data die te categoriseren is als bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Enkel worden gegevens verzamelt en verwerkt die nodig zijn voor het leggen cq. opvolgen van zakelijk contact en/of de uitvoer van onze dienstverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Aspinwall verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om u te kunnen contacteren om onze product- en dienstverlening uit te leggen cq. aan te bieden, dan wel u te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten; om door u cq. uw bedrijf bestelde producten af te kunnen leveren cq. diensten uit te kunnen voeren; indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn cq. worden.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Aspinwall neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Aspinwall bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strict nodig is om de doelen te dienen waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Aspinwall verkoopt uw gegevens niet aan derden, en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u cq. uw bedrijf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies of vergelijkbare technieken:

De website www.aspinwall.eu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Aspinwall, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u te benoemen persoon of instantie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aspinwall.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine-Readable-Zone, i.e. de strook met nummers onderaan in uw paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw bezoek.

Aspinwall wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Aspinwall neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking,en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, gelieve contact op te nemen met Aspinwall via telefoonnummer: +31 639 694 934 of email: info@aspinwall.in 


Copyright 2019 - ASPINWALL & COMPANY Ltd - All rights reserved
Aspinwall & Company Ltd
Eemstaete Building, Eemweg 1
5215 HM 's-Hertogenbosch (NL)
Privacy policy - ASPINWALL